Symbioosi ry:n säännöt

 


1 § Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Symbioosi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 


2 § Yhdistyksen tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Helsingin yliopistossa biologisia aineita opiskelevien etuja ja toimia heidän yhdyssiteenään, tutustuttaa jäseniään alansa ammattikysymyksiin sekä edistää luonnonsuojelua.

 


3 § Tarkoituksen toteuttaminen


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, illanviettoja, kilpailuja ja retkiä, julkaisee ainejärjestölehteä, järjestää opinto-ohjausta, ylläpitää yhteyksiä muihin alan järjestöihin, antaa lausuntoja, tekee aloitteita sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

 


4 § Jäsenet


a) Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sen toiminnasta kiinnostunut Helsingin yliopistossa biologisia aineita opiskeleva alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö.


b) Kannatusjäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka yhdistyksen tukemiseksi suorittaa vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.


c) Kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen hyväksi tai jolle muuten halutaan osoittaa kunnioitusta. Varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää kirjallisen anomuksen perusteella yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

 


5 § Jäsenten oikeudet


Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.


Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.


Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.


Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden valinnassa.

 


6 § Jäsenten erottaminen


Yhdistyksen hallitus voi erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Yliopistosta määräajaksi tai kokonaan erotettu yhdistyksen jäsen erotetaan yhdistyksestä vastaavaksi ajaksi.

 


7 § Esimies


Esimiehekseen yhdistys kutsuu biologisen aineen opettajan Helsingin yliopistosta. Esimiehen valitsee yhdistyksen syyskokous yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Esimiehen tehtävänä on tarpeen vaatiessa ohjata yhdistyksen toimintaa ja hallituksen työskentelyä.

 


8 § Yhdistyksen toimihenkilöt


Yhdistyksen syyskokous valitsee harkintansa mukaan toimihenkilöitä huolehtimaan yhdistyksen toiminnasta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Myös muu yhdistyksen kokous voi valita toimihenkilöitä, kuitenkin vain kalenterivuoden loppuun asti. Toimihenkilöiden määrästä ja toimenkuvista päättää syyskokous siten, että ainakin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kirjanpitäjä, emäntä, isäntä ja ainejärjestölehden päätoimittaja nimetään.


Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta myöntää eron yhdistyksen toimihenkilölle ja harkintansa mukaan valita uuden toimihenkilön hoitamaan eronneen toimihenkilön tehtäviä jäljellä olevan kalenterivuoden ajaksi. Kuitenkin uuden hallituksen jäsenen eronneen tilalle valitsee yhdistyksen kokous.

 


9 § Yhdistyksen hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

 


10 § Hallituksen kokoukset


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan toimeksiannosta tai jos vähintään neljä hallituksen jäsentä niin haluaa. Hallituksen kokouksista on hallituksen jäsenille ilmoitettava vähintään vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

 


11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen yleiselle sähköpostilistalle lähetettävällä ilmoituksella sekä yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitettävillä ilmoituksilla.

 


12 § Yhdistyksen kokousten päätösvaltaisuus


Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Äänioikeus kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 


13 § Kevätkokous


Yhdistyksen helmi-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa


a) valitaan kokouksen puheenjohtaja
b) valitaan kokouksen sihteeri
c) valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
d) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto
e) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
f) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

 


14 § Syyskokous


Yhdistyksen loka-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa


a) valitaan kokouksen puheenjohtaja
b) valitaan kokouksen sihteeri
c) valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
d) valitaan hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
e) valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
f) päätetään seuraavan toimivuoden jäsenmaksujen suuruuksista
g) päätetään hallituksen jäsenille ja yhdistyksen toimihenkilöille suoritettavista palkkioista
h) hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi.

 


15 § Muut kokoukset


Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kun hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai 1/10 osa yhdistyken äänioikeutetuista jäsenistä tai kaksikymmentä yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.Hallitus on velvollinen kutsumaan kokouksen koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

 


16 § Nimenkirjoitus


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

 


17 § Tilikausi ja toimikausi


Yhdistyksen tilikausi ja toimikausi on kalenterivuosi.

 


18 § Sääntöjen muuttaminen


Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa muutosehdotuksen on molemmissa kokouksissa saatava vähintään ¾ annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

 


19 § Yhdistyksen purkautuminen


Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa ehdotuksen purkautumisesta on molemmissa kokouksissa saatava vähintään ¾ annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen edustaman toiminnan tukemiseen tavalla, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.

 


20 § Sääntöjen voimaantulo


Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi, kun yhdistysrekisteri on ne hyväksynyt. Niihin asioihin, joista ei näissä säännöissä erikseen säädetä, sovelletaan kulloinkin voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.